Vi tilbyder​

Uvildig forsikringsformidling

 • ​Et korrekt sammensat forsikringsprogram er af afgørende betydning for en virksomheds evne til at overleve efter en større skade.
 • På baggrund af en analyse af virksomhedens risikoforhold hjælper vi virksomheden med at minimere risikoen for skader og med at udarbejde en fornuftig forsikringspolitik.
 • Derefter indhenter Chami Forsikringsmægler tilbud fra et med virksomheden aftalt antal selskaber om de rigtige dækninger til sikring af:


Aktiver/værdier: Bygninger, løsøre, edb og maskiner.
Medarbejdere: Pension og tilskadekomst under arbejde.
Fortsat indtjening: Driftstab mv.
Erstatningskrav: Produktansvar, direktions- og bestyrelsesansvar, miljøansvar o.a.

 • Sammen vurderer vi de indhentede tilbud og vælger det forsikringsprogram, der opfylder virksomhedens behov på de bedste vilkår. Og i tilfælde af skader varetager vi virksomhedens interesser over for forsikringsselskabet.

Pensionsplaner

 • ​Fordelene ved at pensionsordningen etableres gennem virksomheden er mange:
​Administrationsomkostningerne er lavere.
Helbredsbedømmelserne vil ofte være lempeligere.
Forsikringspræmien er ofte lavere i en større ordning.

​​

 • ​​Typiske elementer i pensionsplanen:

Livsforsikring: Sikrer medarbejderens arvinger økonomisk ved dødsfald.
Tab af erhvervsevne: Sikrer medarbejderen økonomisk kompensation, hvis han eller hun mister evnen til at arbejde.
Pensionsforsikring: Sikrer medarbejderen en indtægt efter pensionsalderen.
 • Desuden kan der tegnes særlige forsikringer for virksomhedens nøglemedarbejdere, så disse er dækket for udgifter ved behandling på privathospital, og virksomheden får erstattet lønudgifter m.m. i tilfælde af sygdom og ulykker.

Samarbejdsform​

 • ​Et samarbejde med Chami Forsikringsmægler indebærer bla.:
en uvildig forsikringsgennemgang og -analyse, veldokumenteret og kompetent rådgivning en hurtig og effektiv service.

​​

 • Samarbejdet formaliseres ved indgåelse af fuldmagt og en samarbejdsaftale.

Forsikringspolitik

 • ​Sammen med virksomheden udarbejder Chami Forsikringsmægler forslag til en forsikringspolitik.

Forsikringsanalyse

 • ​Chami Forsikringsmægler udarbejder en forsikringsanalyse, der beskriver virksomhedens aktuelle situation. På grundlag af forsikringspolitikken og forsikringsanalysen fastlægges virksomhedens forsikringsbehov.

Forsikringstilbud

 • ​Når forsikringsbehovet er fastlagt indhenter Chami Forsikringsmægler tilbud fra flere forsikringsselskaber for at fremskaffe den forsikringsløsning, som passer bedst til virksomhedens behov.

Tilbudsvurdering

 • ​De fremkomne forsikringstilbud, vurderes af Chami Forsikringsmægler. Resultatet af denne vurdering forelægges virksomheden, som herefter afgør, hvor forsikringerne skal placeres.

Etablering

 • ​Når placeringen er valgt, klarer Chami Forsikringsmægler det praktiske omkring etableringen af det valgte forsikringsprogram og kontrollerer, at policer og opkrævninger er korrekte.

Servicering

 • ​Chami Forsikringsmægler sørger for ved regelmæssige revisionsbesøg, at ajourføre værdiansættelser og risikooplysninger i takt med virksomhedens behov. Endvidere sikres at virksomheden til stadighed er forsikret til konkurrencedygtige præmier og bedst mulige forsikringsbetingelser.

Skadesforebyggelse

 • ​En korrekt sammensat forsikring forhindrer økonomiske tab efter skader, men selv den bedste forsikring kan ikke forhindre ærgrelse, stress og de psykiske omkostninger, der altid vil følge med større skader. Chami Forsikringsmægler rådgiver om mulighederne for ekstern assistance med henblik på at forebygge skaders opståen.

Skadesopgørelse

 • ​Hvis en skade alligevel skulle opstå, varetager Chami Forsikringsmægler virksomhedens interesser overfor forsikringsselskaberne

Nørre Voldgade 16, 2. sal - DK-1358 København K - CVR: 33262493